Zeven lessen uit de “Zwarte Piet-discussie”

Je weet, zoals we allemaal weten, “die baard is niet echt”. Hoe komt het dan, dat we wel een echte discussie hebben over Sinterklaas en Zwarte Piet? Hoe komt het, dat de nadruk ligt op “Zwarte Piet”? En wat kan je ervan leren? Hier, voor wie het artikel op Linked-In niet wil lezen, de conclusies. Of down load de pdf hier: Zeven lessen uit de discussie

En weet je wat tante meteen heeft gezegd? :
Toch weet ik het zeker: DIE BAARD IS NIET ECHT!
we zullen ’t er verder nou maar bij laten
met tante Mathilde valt NIET te praten.

1. Sinterklaas en Zwarte Piet bestaan niet echt. We liegen erover. Jij liegt, soms. Niet uit prin-cipe, maar uit noodzaak. Omdat je niet weet wat “wel waar” of “onwaar” is. En omdat je niet kan zeggen, dat iets wat niet onwaar is, nood¬za¬kelijkerwijs waar is.

2. Sinterklaas en Zwarte Piet bestaan als metaforen. We communiceren door middel van me-ta¬fo¬ren, je denkt in metaforen. Daarbij maak je van concrete ervaringen abstracte catego-rieën. Concre¬te ervaringen – inclusief gevoelens -, zijn altijd waar. Abstracte categorieën zijn projecties van je concrete ervaringen en dien je te onderzoeken: “wat vertelt deze metafoor me over mijzelf, de ander en de situatie?”.

3. Sinterklaas en Zwarte Piet verbeelden een eenzijdige communicatie metafoor. Onze com-muni¬catie wordt gedomineerd (sic) door de “leidingmetafoor”, die eenrichtings¬verkeer ver¬sterkt. Gesprekken, conversaties en dialogen verworden dan tot debat, discussies en pre¬sen¬taties. De nadruk zal verschuiven naar de “uitvindersmetafoor”.

4. Sinterklaas en Zwarte Piet helpen op weg naar waarachtige communicatie Vindt eerst uit, wat de ander bedoelt te zeggen. Vraag door met gebruik van Waarachtig Communiceren: “…. En Zwarte Piet is als..?”’ “…. En een kinderfeestje is als …?” “…. En racisme is als …”.

5. Sinterklaas en Zwarte Piet zijn niet bang zichzelf ter discussie te stellen Beweeg naar je angst of spanning in een situatie toe. Onderzoek de spanningen, inclusief die van jezelf. Er-ken, dat we elkaar gebruiken om onszelf te definiëren. Elke identiteit bepaal je door je relatie met anderen en bepaalt je relatie met anderen. Identiteit is niet echt (nou ja, aangeno¬men, een keuze, of opgedrongen door de ”leidingmetafoor”), leugentje om best-wil, maar toch.

6. Je kan zowel Sinterklaas als Zwarte Piet zijn. … en wat voor een Sinterklaas en Zwarte Piet kan je zijn? “… en welke cadeautjes breng je mee …? “… wat is daarvan de surprise…?”

7. Sinterklaas en Zwarte Piet en zijn twee kanten van jezelf: een “witte” en een “zwarte”, Maak een tekening over je antwoorden op 6. Welke lessen kan jij hieruit leren?

Posted in Uncategorized | Comments Off on Zeven lessen uit de “Zwarte Piet-discussie”

Intervisie als fundament en sluitsteen van faciliteren

Bruggen verbinden

“Ik ging naar Porto om de brug te zien”

Faciliteren van groepen is niet moeilijk, het is onmogelijk. Ga maar na: of je maakt deel uit van de groep en je bent dus afhankelijk van de groep en het te bereiken resultaat; of je bent extern en hebt dus geen belang bij het bereiken van enig resultaat. In het eerste geval is faciliteren een vorm van insubordinatie naar je manager of leider. In het tweede geval biedt het de groep, haar leiding en je opdrachtgever om jouw neutraliteit op te vatten als vrijblijvendheid. En tegelijkertijd kan je geen van de twee situaties bespreken. Of wanneer je het bespreekt zal iedereen zeggen “nee, hoor, dat is niet zo!”. En zich vervolgens wel zo gedragen. Hoe kan je macht putten uit machteloosheid?

De machtsvraag zit verscholen in elke vraag of opdracht tot faciliteren. Homan geeft dat duidelijk aan in het Het et-cetera-principe – Een nieuw perspectief op organisatieontwikkeling. En het volgt ook uit de paradoxen van Expressie (Autoriteit, Creativiteit, Afhankelijkheid en Moed), zoals besproken door Smith en Berg in Paradoxes of Group Life. Juist omdat het een paradox is, kan je er wel wat mee doen. Een paradox geeft altijd spanning en spanning kan je gebruiken om iets te bereiken. Het vraagt wel het vermogen om om te gaan met de spanning. Hoe voorkom je dat je vervalt in afhankelijkheid (leuk doen, voor de groep) of onafhankelijkheid (leuk doen voor de groep – ja soms zit het verschil in een komma)?

Dat vraagt het vermogen om “op de grens te blijven”. Elke groep heeft grenzen. Binnen de grens “hoor je erbij”. Buiten de grens ben je een “buitenstaander”. En op de grens, is het onbepaald. De grens is ook, op een bepaalde manier, onbegrensd. Het overbruggen van grenzen, vindt altijd plaats op de grens, maar het is niet de grens. De brug – en ik vat een tunnel ook maar op als een brug – verbindt twee kanten op de grens. Ze vormt de grens niet. Overbruggen van verschillen is een veel gebruikte metafoor bij faciliteren. Een brug*) blijft op de grens. Hoe wordt je als een brug?

Een brug kent twee belangrijke aspecten: de fundering en de sluitsteen. De fundering staat aan twee kanten van de grens. Aan de ene kant gevestigd in de binnenwereld van een groep – zeg maar, de groepsdynamica. Anderzijds berustend op de buitenwereld van de groep, de omgeving waaruit zowel de problemen (importeren) als de oplossingen ervan (exporteren) voor de groep komen. Tweerichtingsverkeer.

De sluitsteen maakt de verbinding stevig. Maar wacht even, verbinding maken, dat klinkt als een definitie van faciliteren. Faciliteren, het overbruggen van groepsgrenzen vraagt kennis en ervaring van de dynamiek van groepen, de omgeving waarbinnen de groepen bestaan en het vermogen daar een dragend “sluitstuk” in te vormen. Daarmee gedraagt faciliteren zich als een vorm van dragend, dienend leiderschap. Hoe ontwikkel je dat vermogen?

In termen van faciliteerdynamiek: je bouwt de brug door middel van je draaiboek en het sluitstuk vorm je door de interventie in de uitvoering. Je draaiboek berust op aannames over de groep en het te bereiken, afgesproken, resultaat. Je kiest methoden en past je technieken toe. Je sluitstuk maak je pas, wanneer je in de dynamiek van je uitvoering, “het passende stuk” vindt. Dat vraagt nogal wat van jezelf als bruggenbouwer. Om dat met elkaar beter te leren, organiseren Carolien de Monchy en ik een reeks intervisiegesprekken. Het versterken van het vermogen om te overbruggen, dat beogen we met onze cyclus van gesprekken over faciliteren, de Facilitator Gesprekken Haaglanden. De datum voor de vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst hebben we moeten verschuiven naar 7 december. Voel je uitgenodigd om te komen.

*) Je kan een en ander ook via de “De Poort” metafoor benaderen. Ook daar heb je te maken met twee zijkanten en een sluitsteen.

Posted in autonoom, Begeleiden, expressie, H8 Omgaan met elkaar, metafoor | Tagged , , , | Comments Off on Intervisie als fundament en sluitsteen van faciliteren

Beelden van Kunstmest 11

We zijn op driekwart van de elfde uitvoering van de leergang. De eerste dagen van november zaten we in het Rondhuis van de Uylenburgh. Vijftig procent van het resultaat is de omgeving.

Op deze dagen voerden we zes mini sessies uit, waarin de deelnemers met elkaar werken. Zoals steeds geeft dit goed materiaal voor reflectie, met name wanneer er veel fout gaat. Geleidelijk aan krijgen we grip op het gepresenteerde (me)model.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Beelden van Kunstmest 11

Facilitators voegen waarde toe

“Facilitators kosten gewoon te veel”
Als ik een taal spreek, is het Watzlwickiaans – pragmatisch. De meeting industrie gaat over geld verdienen. Iemand die iets anders beweert, is dom, verkeerd ingelicht of begrijpt heel goed hoe het werkt.

Facilitators inhuren lijkt niet noodzakelijk en gaat dus ten koste van de winst. Dat het niet noodzakelijk lijkt, komt door het vrijwel universele gebruik van een metafoor over communicatie die gemakkelijk werkt, maar te eenvoudig en eenzijdig is: de “conduit metaphor” ofwel de “leidingsmetafoor”. Deze metafoor valt samen met het fenomeen van leiding geven als mensen vertellen wat te doen. Communicatie is een vorm van zenden, in deze metafoor. Facilitator hanteren niet alleen een andere taal (klik op deze link voor meer onderzoek). Faciliteren gebruikt impliciet een andere metafoor voor communiceren: de “gereedschapsmakersmetafoor“. In deze metafoor – kader of frame – bestaat communiceren uit conversaties, appriciative inquiry, dialoog en “stilte”. Leiding geven houdt dan in het overgeven van de leiding en het beheren van het kanaal. En dat gereedschap bestaat zowel uit taal (inclusief beeldtaal) als uit houding, toon en lichaamstaal. Maar eerst gaan we naar Helsinki.

Het “Helsinki principe” in Helsinki
Ik ben naar Helsinki gegaan, om op een wetenschappelijk congres de inleiders te begeleiden in workshops in plaats van presentaties. De feedback is bijzonder positief, door inleiders, chairs en deelnemers. Toch zullen we niet opnieuw uitgenodigd worden. Te duur. Ik herken het dilemma van onze klant. Hoe kan ik de noodzaak om geld uit te geven aan een facilitator verantwoorden? Er waren 2 technici aanwezig en zeker 3 “stand by”, en 4 hostesses bij een meeting die ik faciliteerde. En ik erbij is te duur. Ondanks dat zowel de presentatoren als de deelnemers zeer tevreden waren over mijn ondersteuning. Wat maakt, dat het investeren in huur van ruimte, meubilair, licht, geluid en technici wel verantwoord kan worden en begeleiding door facilitators van sprekers en deelnemers niet? Waarom menen we, dat we kennis kunnen overdragen door te zenden, te presenteren?

Dat komt door een impliciete aanname over waar betekenis huist. We zijn getraind – ik niet, ik heb die les gemist -, in het idee, dat betekenis in woorden (of beelden) zit. We verwarren het middel (medium) met het doel (message). Het betekent, dat betekenissen volgen uit relaties. We gebruiken niet voor niets het woord kennis voor kennis en kennissen.

We hanteren een impliciete aanname of afspraak dat de betekenis van wat we zeggen in de woorden en beelden zit die we zenden / ontvangen. De betekenis zoals die begrepen wordt, is de betekenis als bedoeld door de zender. Dit impliciete principe heet in de ICT – ik verzin het niet – Het Helsinki Principe: de betekenis van een boodschap volgt uit het correct gebruiken van de juiste taal, uit grammaticale en semantische regels. Een boodschap heeft maar één betekenis. Wanneer die niet begrepen wordt, komt dat door “ruis” in het kanaal, zie het plaatje verderop.

Het gaat er dan in communicatie om, om de ruis te verminderen, door het geluid te versterken, de zaal goed in te richten of van beelden te voorzien. Dat maakt tevens de ontvanger lui en dom. De zender moet het maar beter uitleggen en wanneer hij of zij het zelfs na 10 keer uitleggen niet begrijpt, laat maar. Het verklaart, waarom er maar zo weinig mensen reageren op conferenties: alleen zij, die het al begrijpen. Het verklaart waarom politici zenden, verzenden en herzenden.

Veel opdrachtgevers menen impliciet, dat facilitators de ruis van hun boodschap zullen verminderen en daarmee de weerstand. Ik hoor dan formuleringen als: “de boodschap verduidelijken” (alsof de duiding in de boodschap zit), “de neuzen dezelfde richting op” (kenmerkend voor het stromen door een kanaal) of “het verminderen van weerstand …” (een vorm van “ruis”). Dat leidt overigens ook tot een gevoel van onbekwaamheid bij de opdrachtgever, wat we tijdens de intake dienen te bespreken – maar dat is een ander verhaal.

Dit principe volgt uit het vrijwel universeel hanteren van de “conduit metaphor” of wel de “leidingsmetafoor” als metafoor voor het proces van communiceren. Ik noem het ook wel reïficeren, het tot een ding maken van een proces. Zoals we communiceren, vertrouwen, organiseren (en) vertalen in communicatie, het vertrouwen, de organisatie en vertaling.

De aannames zijn:

  • Concepten, gedachten, gevoelens en betekenissen zijn als objecten, dingen.
  • Woorden en zinnen zijn containers, die betekenis bevatten
  • Communiceren bestaat uit zenden en ontvangen van containers
  • Communicatie (let op het zelfstandig naamwoord) is ook een ding

Pragmatisch betekent relaties
Watzlawickiaans gaat uit van de pragmatische aspecten van menselijke communicatie: betekenis volgt uit relaties in conversatie. Dat houdt in, dat betekenis volgt uit gedrag en niet uit woorden of beelden. We gebruiken ze wel voor de overdracht, maar alleen in overdrachtelijke zin. “Metafoor” betekent ook niet voor niets letterlijk “over-dragen“. Meta betekent over en foor komt van *bher-, de stam van dragen, in het Engels, to bear. Alle gedrag (! let op dat woord) draagt over, is communicatie en alle communicatie is gedrag. Alles – ook elk woord – kan dubbelzinnig dubbelzinnig gebruikt worden.

Betekenis zit in jou, jij betekent! Betekenis huist in mensen, in onze hoofden en lichamen. Betekenis noemen we daarom “embodied“. Het hebben van betekenis, werkt anders dan het hebben van een auto. Je auto kan je uitlenen, de betekenis van je auto niet. Daarom hebben we een auto ook als een statussymbool, de betekenis van de auto, voor jou. Woorden kunnen we geven, betekenissen niet. Die betekenis volgt uit de relaties, zoals de status van de auto volgt uit onze onderlinge relaties. Ik rij zelf Peugeot, dus dan weet je het wel.

Uit onderzoek (van Michael Reddy – inMetaphor and Thought – Ortony, A. (ed)), blijkt, dat we meer en meer van de “leidingsmetafoor” gebruik maken – meer dan 70% van de communicatie in de jaren ’90 – en steeds minder van de “toolmaker metaphor” – zie plaatje. Een gevolg van het gebruiken van techniek, machines en computers.

De “gereedschapsmakersmetafoor”, gaat uit van het samenstellen van een boodschap uit de beschikbare materialen en deze overbrengen aan een ander. Dat materiaal kan van alles zijn: woorden, natuurlijk, maar ook beelden, intenties, opvattingen. Alles is materiaal. Je kan het vergelijken met twee kinderen, die in een zandbak zitten en zandvormpjes uitwisselen en versieren. De ontvanger vergelijkt het aangebodene met de daar beschikbare materialen. Uit de conversaties (letterlijk, “omzetten”) leiden we inzicht, betekenis, kennis af.

De leidingsmetafoor is efficiënt, meetbaar, effectief in eenvoudige situaties, schaalbaar en zo algemeen, dat we bijna niet meer weten, dat het ook anders kan. Bovendien heeft ze als voordeel, dat de beheersing bij de zender blijft. Deze “klassieke” benadering wordt dan opgedrongen aan de “innovatieve” benadering. “Waarom kan faciliteren niet meer zijn zoals “zenden en ontvangen”?“, zo vraagt men zich af, vanuit het perspectief van de leidingsmetafoor. Ik denk dan aan het verschil tussen een ambachtelijk product en een fabrieksproduct. Misschien zit daar een aanknopingspunt: faciliteren levert een ambachtelijk product – kunst – en geen industrieel te reproduceren kitsch.

Wat zijn de kosten van falen?
De meeting industrie, denk ik dan, verwart de boodschap van interactie – daar ben ik het mee eens – met het overbrengen door te zenden – dat tracht ik te vermijden. Je kan het zien, in deelnemers die zich tijdens presentaties geheel anders gedragen, dan tijdens de pauzes. En dat dat verschil niet besproken wordt, maakt het geheel zelfsluitend. De leidingsmetafoor leidt noodzakelijkerwijs tot een “double bind“. Deelnemers van de gefaciliteerde sessies zijn (doorgaans) buitengewoon tevreden; de klant, in de vorm van de ondersteunde mens, ook. De opdrachtgever twijfelt, was het de prijs waard? Blijven we wel binnen budget?

De “leidingsmetafoor” werkt, werkt goed. Maar dan ook uitsluitend in bekende situaties. Op onbekend terrein – ik denk dan aan innovatie, vluchtelingenproblematiek, financiële crisis, politiek, “genderissues”, veiligheid en ga zo door -, werkt de metafoor eerder tegen ons, dan met ons. De leidingsmetafoor werkt naar bekende oplossingen voor bekende problemen. We kijken dan alleen naar de kosten voor het behalen van een bekend resultaat, zoals we een voorwerp kopen aan een kraampje. De “leidingsmetafoor” is door haar aard fragiel. Kleine, bekende verstoringen kan ze aan. Maar kleine verstoringen die tot resonanties leiden of tot een hyperkritische situatie, kan ze niet aan. Eén vergissing kan alle besparingen bereikt door de “leidingsmetafoor” te niet doen. En meer dan dat. Dat komt overigens niet door de metafoor zelf natuurlijker, maar door de gebruiker, door ons gebruik van deze gebruikelijke metafoor.

Faciliteren gebruikt noodzakelijkerwijs de “toolmaker metaphor”: het gaat om relaties, interacties, ontdekken en uitvinden, fouten maken en leren. Facilitator werken als gereedschapsmakers. Facilitators verzamelen tools, methoden en technieken. Maar daar gaat het ons niet om. Het gaat om het toepassen. Faciliteren leert van fouten en is daardoor antifragiel. Faciliteren werkt versterkend. Aan een van mijn leraren – Louis de Swaaf – vroeg ik: “welk doel heeft de facilitator?”. “Het sterker maken van de klant”, was zijn onmiddellijke antwoord. Je investeert in mensen, in elkaar, door het laten faciliteren van een bijeenkomst

In de toekomstige wereld, kan u, de inleider, voorzitter of presentator uw eigen proces faciliteren. Het koste zoveel tijd en moeite om een expert op te leiden, dat we geen tijd en geld konden besteden aan het leren overdragen van zijn of haar expertise. We doen alsof de expertise verworven is door middel van de leidingsmetafoor. Het heet “opleiding”. Voor faciliteren bestaat geen opleiding. Iedereen leert het in de praktijk. We leren experts te faciliteren in hun praktijk. [reclameblokje voor Kunstmest XP; Faciliteren voor eXPerts]. Tot het zover, zullen we moeten investeren in het faciliteren van bijeenkomsten. Of anders veel geld efficiënt weggooien aan ineffectieve bijeenkomsten, kennisoverdracht en technische oplossingen. Penny wise, pound foolish.

Investeren in kennissen
Faciliteren biedt geen kant-en-klare formules. We werken met recepten in plaats van voorschriften, we improviseren op basis van ons programma. Faciliteren houdt ook opvoeding in. Faciliteren levert meer op, naar mate de klant beter begrijpt, dat hij of zij het belangrijkste ingrediënt vormt. Faciliteren betekent het maken van verbindingen, relaties, netwerken. Faciliteren voegt waarde toe door te investeren in kennis in relaties, in kennissen.

Posted in H9, meaning, metafoor, zelf | Tagged , , , , , , | Comments Off on Facilitators voegen waarde toe

Faciliteren van Configuraties – Masterclass workshop

Faciliteren van Configuraties verbindt de talige, objectieve, feitelijke, lineaire, logische wereld (“linkerhersenhelft”) met de beeldende, subjectieve, fictieve, cyclische, imaginaire werelden (“rechterhersenhelft”). De deelnemers maken aan elkaar duidelijk wat ze denken, voelen en menen. Dit aan de hand van eenvoudige voorwerpen en/of (LEGO) figuren. In de afgelopen jaren hebben we deze techniek ontwikkeld en toegepast, vanuit systemisch werk (opstellingen) en de ervaring al facilitator in het werken met groepen.

Certificering
Certificering in de werkvorm kan verkregen worden, nadat deze een tweetal keren is toegepast in concrete situaties. Neem contact op over de werkwijze (intervisie).

Meer informatie over de master class staat hier: Workshop Faciliteren Configuraties Algemeen

Hieronder kan je je inschrijven voor de Masterclass / Workshop Faciliteren van Configuraties op 7 juni 2017 te Den Haag.

Workshop "Faciliteren van Configuraties"

Deelnamekosten:
Eerste vijf deelnemers, 150 euro
Daarna 175 euro
Twee deelnemers op één factuur: 300 euro
Bij voldoende deelnemers: gift, wat het waard blijkt

Plaats: Ruimte voor Helden, St Jacobstraat 137, Den Haag

Factuur gegevens (en eventueel naam tweede deelnemer)

Eventueel bericht

Bij onverhoopte annulering geen restitutie; vervangen door een ander mag wel of deelname op een latere datum.
Algemene voorwaarden, zie http://www.mindatwork.nl/contact/algemene-voorwaarden/

Posted in Uncategorized | Comments Off on Faciliteren van Configuraties – Masterclass workshop

GROTE prijs winnen met faciliteren

Verplaatst naar volgend jaar

Hoe weet je, of je impact hebt gehad met je bijeenkomst? OK, je klant is tevreden. Maar echt, objectief? Zodat anderen het ook weten? Door deze te laten beoordelen door een onafhankelijke jury. Dat kan de IAF Facilitation Impact Award voor je doen.

Maar hoe win je zo’n prijs? Kom naar onze masterclass We’re going to win. BIG. Op 19 april aanstaande. Een innovatieve, interactieve MasteClass met Judith de Bruijn en Marcel Collignon. Winnen was nog nooit zo leerzaam!

Meer informatie staat hier:
Winning BIG prijswinnend faciliteren

Of stuur me een mail:

Ik heb interesse in deelname aan de MasterClass

Ik kan op dinsdag 19 aprilIk heb belangstelling, maar kan die dag niet

Dit formulier zal alleen gebruikt worden voor belangstelling voor onze trainingen en begeleiding.

Posted in Begeleiden, FIA, Leiderschap | Tagged , , , | Comments Off on GROTE prijs winnen met faciliteren

Wat we kunnen leren van een 85-jarige

Tot mijn niet geringe verbazing, hoor ik in het video-interview met Irvin Yalom, dat deze eminente, 85-jarig hoogleraar en succesvolle schrijver over psychotherapie (vooral groepstherapie) nog steeds zijn intervisiegroep bezoekt. En nog steeds dingen leert, nu van zijn leerlingen. Yalom zegt, dat alle psychotherapeutische hulpvragen eigenlijk wortelen in ons (on)vermogen om relaties aan te gaan. Dat heeft direct te maken met het werken in groepen. Alleen in groepsgesprekken leren we daar beter mee om te gaan.

Eens te meer een bewijs, dat voor de professionele ontwikkeling van (proces)faciliteren, intervisie noodzakelijk is. Vandaar, dat ik het initiatief van de CoP Faciliteren en Projectmanagement voor een bijeenkomst over intervisie wil gebruiken als een eerste uitnodiging tot het vormen van een intervisie FGH Facilitator Gesprekken Haaglanden.

UITNODIGING
In deze, na de start, vaste groep, gaan we met elkaar spreken over ons eigen professioneel handelen als (proces)facilitator. Er is een verplichting om te komen en toetreden kan niet op elk moment. De onderwerpen hebben te maken met onze eigen specifieke professionele ervaring, aan de hand van min of meer actuele cases. De frequentie is hoog – bij Yalom wekelijks – en er is ook “huiswerk”, in de vorm van voorbereiden van je inbreng.

Ik stel voor om in eerste instantie een middag bij elkaar te komen en het protocol vast te stellen. Vervolgens komen we bij elkaar, waarbij steeds één van ons zijn of haar case / vragen inbrengt. Met elkaar vinden we uit, wat dit betekent. Uiteraard op een gefaciliteerde wijze, bijvoorbeeld een Retrospective. Op een latere bijeenkomst bespreken we je ervaringen met de toepassingen van het geleerde.

De FGH staat open voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met het regelmatig faciliteren, modereren, voorzitten of begeleiden van groepen in bijeenkomsten of veranderingstrajecten. Deze te begeleiden groepen hebben GEEN vaste samenstelling, het zijn geen teams, aangezien dat meer onder leiderschap of teamcoaching valt. Voor de goede orde, het gaat niet over het leren van (nieuwe) methoden en technieken. Centraal staan jouw ervaringen, belevingen met jezelf en je relaties met je opdrachtgever en de groep.

Laat me via onderstaand formulier weten of je belangstelling hebt.

Doelgroep
Proces of groepsfacilitators, Moderatoren, Dagvoorzitters, Workshopleiders, Programma / Project managers, (Beleids)medewerkers die faciliteren
Aantal deelnemers: maximaal 12.

Resultaat
Waardevol faciliteren: duurzamere resultaten met minder inspanning
– Inzicht in de bronnen van ons lijden
– Professionele ontwikkeling
– Betere voorbereiding, meer rust
– Effectiever interventies, leukere bijeenkomsten, dankbare deelnemers

Lokatie, data
In de buurt van OV in Den Haag
Samen (aantal deelnemers = aantal dagen) vast te stellen op dinsdag 30 maart, vanaf 14.00

Prijs
Afhankelijk van de kosten. Ongeveer 45 – 60 euro per keer, van te voren te voldoen voor alle geplande bijeenkomsten. Geen restitutie, geen vervanging.

Relevante literatuur
K.K. Smith; D.N. Berg – Paradoxes of Group Life – Understanding Conflict, Paralysis and Movement in Group Dynamics
Dit boek is essentieel om te begrijpen hoe identiteit, individualiteit, vertrouwen, betrokkenheid, creativiteit en leiderschap samenhangen met de psychologische processen die mensen in groepen doormaken.

Ik heb interesse in deelname aan de Facilitator Gesprekken Haaglanden.

Wanneer ik me inschrijf voor de vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst Facilitator Gesprekken Haaglanden op donderdag 7 december 2017, Seats2meet, Haagse Toren, Rijswijkseplein 786, in Den Haag (bij station HS; locatie onder voorbehoud), zal ik meedelen in de kosten van de middag (maximaal 25 euro), ook wanneer ik onverhoopt verhinderd ben. Ik begrijp dat ik me altijd kan laten vervangen (met bericht).

Ik kom do 7 decIk kan dan niet, hou me op de hoogteBenader me niet meer

Dit formulier zal alleen gebruikt worden voor de Facilitator Gesprekken Haaglanden. Eventuele berichten worden na de eerste bijeenkomst verwijderd.

EPILOOG
Overigens blijkt een van mijn relaties, een zeer effectieve coach, op haar 72-ste ook nog steeds in haar intervisie groep te participeren.

Disclaimer
Dit is een persoonlijk initiatief en valt niet onder de verantwoordelijkheid van IAF-NL of IPMA-NL

Posted in Uncategorized | Comments Off on Wat we kunnen leren van een 85-jarige

Wil je Waardevol Faciliteren?

Deelnemers met certificaat

In twijfel ligt nochtans de zo gekoesterde vrijheid van de mens vervat. – Voltaire

De toestand is complex, onduidelijk, vaag en onzeker. En ondertussen moet je ook nog vernieuwen. En dan ook nog het fenomeen van een onduidelijke opdracht van een opdrachtgever die wel de indruk wekt het te weten, maar … twijfel. (zie Waardevol Faciliteren).

Hoe ga je daar goed mee om? Waar ligt je vrijheid? In de twijfel? Je hebt Kunstmest nodig – voeding in de kunst van het faciliteren van veranderingen met groepen. Door beter te faciliteren, omgaan met team, groepen en organisaties in transitie. Het zit in de manier van met elkaar omgaan – wie, waar, welke? – , minder in het wat en hoe. Dat laatste – hoe voer je een sessie uit? – komt zeker aan bod. Maar de nadruk ligt op met elkaar uitvinden wat voor jou en je organisatie wanneer het beste werkt.

We hebben nog twee deelnemers nodig voor de Tiende Leergang, Kunstmest XP; Faciliteren voor eXPerts. Neem contact met me op voor meer informatie of bezoek http://www.faciliteren-als-2e-beroep.nl/kunstmest-xp. Jij verdient Kunstmest!

Posted in autonoom, Begeleiden, Kunstmest, Leiderschap | Tagged , , , | Comments Off on Wil je Waardevol Faciliteren?

Het proces en de paradoxen van expressie

De cruciale paradox voor faciliteren van veranderingen, is de (deel/deel) paradox van expressie. Dit is het vermogen om je als deel van een groep uit te drukken, tegen of met de druk van een groep. De hiermee gerelateerde (heel/heel) paradox, is de paradox van vermogen (Engels “power“). Als illustratie kan het proces van over de uitspraken van Wilders dienen. Let op: vermijd het persoonlijk nemen van een uitspraak! En proces heeft nog een andere betekenis: de manier waarop iets zich ontwikkelt, de voortgang. Deze aspecten ga ik hier belichten.

Er bestaan spanningen in onze maatschappij. De spanningen worden veroorzaakt door verschillen. Die spanningen lopen op. Soms verdwijnen ze weer, als sneeuw voor de zon. Of ze lopen op, tot ze vast lopen. De situatie wordt hyperkritisch, een situatie waarin een kleine aanleiding zorgt voor een groot effect. Een lawine, aardbeving, een revolutie, een schisma of opstand. Dat gebeurt met een bepaalde cyclustijd. De spanningen hangen samen met paradoxen, schijnbare tegenstellingen. De tegenstellingen die aanleiding geven tot de spanningen en die zelf weer andere spanningen en tegenstellingen oproepen.

Doe een uitspraak over een uitspraak
Ook het Wilders proces vormt zich uit een paradox en schept nieuwe paradoxen. Welke paradoxen? De paradox van Expressie (gezien vanuit het perspectief van binnen een groep) en Macht (perspectief tussen groepen). Deze Paradoxen bestaan uit de paradoxen van Autoriteit, Afhankelijkheid, Creativiteit, Moed. Er treedt bij het proces tegen Wilders een aardige dubbeling op: “de vrijheid van meningsuiting” ofwel expressie, is zelf deel van de situatie. De uiting “vrijheid van meningsuiting” is ook een uiting.

Stagnatie of escalatie
Onderdrukken van uitspraken is normaal, de regel. Het begint er al mee, dat je zelf niet alles kunt of wilt zeggen. Met name (sic) dingen over jezelf, gevoelens, zaken, die je niet wilt erkennen. Vanuit het perspectief van Transactionele Analyse, is dit de “ouderpositie”. Archetypisch, is hier “Vader” aan het woord. Vandaar dat er in autoritaire staten zelfs niet gesproken mag worden, zelfs niet over de vrijheid van meningsuiting. Of dat sommige uitspraken, bijvoorbeeld over een heilig boek, niet gedaan mogen worden. Deze dienen met macht onderdrukt te worden. In meer democratische staten, komt steeds de vraag op, waar de grenzen van “de vrijheid van meningsuiting” liggen. In het eerste geval, treedt stagnatie op; in het tweede geval escalatie. Uitspraken van de voorzitter van de PVV geven aanleiding tot escalatie, die geëscaleerd worden naar de rechtbank. (Gisteren, 6 februari, nog een mooi voorbeeld van D’66 versus PVV).

Minder, minder minder uitspraken….
Het proces van (of is het tegen, over?) de voorzitter van de PVV gaat na verloop van tijd niet meer over die uitspraak, maar ook over uitspraken over die uitspraak, over uitspraken van uitspraken (merk op: een vonnis heet ook een uitspraak) en er is sprake van uitspraken over uitspraken over uitspraken over … . En sommigen noemen het ook weer een gevolg van “de media”. Een duidelijke verwisseling van doel (uitspraak) met middel (medium). Niet verwonderlijk, want “the medium is the message“. Hier zien we in de praktijk, hoe een paradox leidt tot een vicieuze cirkel. Of omgekeerd, dat een eindeloze regressie een zeker teken van een paradox is.

We kunnen de aspecten van de paradox van expressie / macht herkennen:

Salomon’s (anti)autoriteit
Wie is hier de autoriteit? Dat kan zijn de heer Wilders, een rechter, het volk, de ingezondenbrievenschrijver, de krant, de deskundige. Maar het kan ook zijn “de politiek”, “het wetboek van strafrecht”, “het vonnis”, en natuurlijk die uitspraak zelf. Juist het feit, dat de uitspraak vanuit een autoriteit is gedaan was, maakt het tot de vonk die het vuur laat ontbranden. Hier is de uitspraak “hoe krijgen we de geest weer in de fles” op van toepassing. Het proces van autoriseren gaat ongeveer als volgt: om als autoriteit door de volgers (h)erkent te worden, dienen er met autoriteit uitspraken gedaan te worden. Een leider kan niet bestaan zonder volgers. Een groep kan niet bestaan zonder andere groepen. Een paradox uit de uitspraak “minder, minder, minder …” is dat de leider de “anderen” nodig heeft om zich zelf te promoten. Vandaar de neiging, om te escaleren naar buiten het territorium – de anderen die zullen komen. Een bijkomend voordeel voor een autoriteit van een rechtszaak, is dat het de autoriteit bevordert. Een optie voor een rechtbank, zou een paradoxaal Salomonsoordeel kunnen zijn: de uitspraak is niet letterlijk bedoeld, maar bij wijze van spreken.

De menselijke stem: (on)afhankelijkheid
we zijn afhankelijk van elkaar. Om onafhankelijk te zijn, zullen we eerst onze afhankelijkheden moeten erkennen. De politiek is afhankelijk van tegenstemmers, nee-stemmers, onafhankelijk van welke partij je aanhangt. Media zijn voor hun inkomsten en oplage afhankelijk van uitspraken, uitspraken van politici. Ze leven van voor- en tegenstanders. Politici zijn afhankelijk van kiezers, de stem van de kiezer. (Merk op, dat “stem” een letterlijk verwoording is van de paradox van expressie). De paradox komt tot uiting in de uitspraak: “having a say differs from having a vote“. Stemmen krijg je van standpunten, standpunten die niet alleen duidelijk zijn, maar ook tot acties en resultaten leiden. We zijn afhankelijk van zogenaamd onafhankelijke rechters. Rechters kunnen niet onafhankelijk zijn, omdat ze afhankelijk zijn van wetten, regels en uitspraken. Ze zijn mensen. Wat belangrijk is, is dat ze een autonome positie kunnen blijven innemen. Vandaar dat autoritaire staten geen autonomen rechters kunnen accepteren.

Lachen: (destruc)(crea)tiviteit
Creativiteit houdt ook in omgaan met destructie. Iedere autoriteit, zal een betere toekomst beloven aan de volgers, op voorwaarde, dat je hem of haar volgt. En dat je je eigen ideeën vernietigt. Het is zelfs ongewenst, wanneer volgers met nieuwe ideeën komen, omdat ze de macht van de leiding ondergraven. Het is noodzakelijk voor de autoriteit, om zich de ideeën van anderen toe te eigenen. En andere geluiden het zwijgen op te leggen. Het zelfstandig kunnen denken en een oordeel vormen is de vijand van de macht. Creativiteit, als expressie van individualiteit, dient onderdrukt te worden. Vandaar bijvoorbeeld kledingvoorschriften. Vandaar, dat er zoveel fotomontages gemaakt worden – erg creatief. De oplossing voor een paradox, zit in de humor, de ontspannende lach.

Moed moet
Het vergt moed, om tegen een groep in te gaan. Het vergt geen moed, om voor een groep te verkondigen, wat een groep al “meent”. Voorop lopen met steun van anderen, is wat anders dan vooroplopen en kwetsbaar zijn. De confrontatie zoeken, is makkelijker, dan onderzoek doen. Het vraagt moed om uit te vinden, waar een groep werkelijk behoefte aan heeft. Door een deelbelang op de voorgrond te zetten, hoef je het algemeen belang niet te dienen. De paradox van moed, houdt in, dat je doorgaat, ondanks je angst. Dat je een ander in de ogen kijkt.


Aanwijzingen voor facilitators

De belangrijkste aanwijzing is om altijd op hetzelfde niveau te zijn als de ander en te bewegen naar de “Ouder-positie”. Gebruik je autoriteit om te delen, je afhankelijkheid om gezichtspunten van anderen te zien en je creativiteit om veiligheid te bieden. Met moed, kan je de ander in de ogen kijken en ze zien. Laat zien, dat je ze ziet. Ga zitten met de anderen, wanneer de anderen zitten. Laat anderen staan, wanneer je staat. Gebruik je moed, om te zeggen waar je behoefte aan hebt, wanneer je iets niet weet. Herinner je, dat je een ander niet kunt veranderen. Leer de ander om zelf de autoriteit te nemen, over de eigen situatie. Toon je verantwoordelijkheid.

Je kan een paradoxale situatie niet oplossen door een actie, noch door een reactie, alleen door interactie. Door de polariteiten te verenigen, te dulden, kan je ruimte en tijd scheppen voor een manifestatie van mogelijke wegen. Vertrouw op de keuze van de groep, zeker wanneer je merkt dat ze begrijpen “wat het probleem is”. Het verkeerde antwoord op het goede probleem, is te prefereren boven een nieuw antwoord op het oude probleem. Een paradoxale situatie kan alleen zich zelf “oplossen”.

Posted in 3: Overtuigen Bekeren, expressie, H6 Spel, meaning, paradox | Tagged , , , | Comments Off on Het proces en de paradoxen van expressie

Waar ligt de oorzaak van het begin?

Voor sommigen mensen vormen ideeën de eerste oorzaak. Het idee is, dat we eerst wat bedenken en daarna gaan doen. Dit idee, ligt ook ten gronde aan veel bijeenkomsten. Om te veranderen, hebben we een idee, droom, visie, beeld nodig. Dit idee moeten we delen, we moeten het eens worden en dan kunnen we wat gaan doen. Dat noemen we wel: “één focus” of “project”. Dat idee komen we straks weer tegen.

Maar, weet, het werkt ook omgekeerd. Wat we bereikt hebben, verklaren we uit de ideeën die we hadden. Ons brein is een meester in het uitfilteren – vergeten – van de andere ideeën die we hadden, en die het niet zijn geworden. Ook horen we nooit wat van mensen wier idee “niets” geworden is. Grote passen, snel thuis: ook voor ideeën gelden de wetten van het evolueren. Er zit niet een plan of een doel achter de wereld. Ze is wat ze is. De oorzaak is ook het resultaat, het resultaat volgt uit de oorzaak. We kunnen niet bepalen wat of welke de “eerste” oorzaak is. Omdat we zelf het idee vormen over een eerste oorzaak, geen idee zonder denker.

Wat veroorzaakte dit idee? Er zijn – als altijd – vier oorzaken denkbaar:

1. Aarde: de concrete, materiële wereld (we zeggen niet voor niets “materie”, van mater, moeder)

2. Lucht: de universele kosmische wetten (kosmos betekent immers “structuur”), zoals de Wet van Behoud van Energie

3. Water: de gemeenschap, de groep waarin we geboren werden (we spreken over “gemeenschap”. omdat die de betekenis (“meaning“) aan ons bestaan geeft)

4. Vuur: het idee (de logos, woord, wijsheid, kennis en, met een grote bocht: Sophia, het vrouwelijke aspect van het Goddelijke, de “moeder van god”)

Zoals steeds, verenigt het vierde element vuur, de andere drie. Daaruit ontstaat, als autonoom fenomeen, “een idee”. We kunnen geen ideeën scheppen, zonder een materiële, gestructureerde en gemeenschappelijke wereld. We formuleren een idee in taal. Taal heeft structuur, volgorde, grammatica. Daarbij heeft taal interactie, wisselwerking nodig, met anderen. Taal vertelt zo veel meer, ook tot welke taalgemeenschappen we onszelf rekenen. Taal is aangeleerd.

De werkelijke oorzaak is natuurlijk “Het Ene”, het ondeelbare, de oorzakelijke oorzaak. Daarna volgde de splitsing of de schepping, afhankelijk van waar de klinker plaatst (in het Hebreeuws).

Volgens mij is een gedachte altijd een verleden tijd, in elke taal. Dat komt, omdat we een ervaring, gewaarwording, “vertalen” in een gedachte, een idee. Tegelijkertijd (!) werken onze hersenen zo, dat ze een geachte in onze beleving “terugplaatsen” in de tijd. We hebben dus het idee, dat er eerst een idee is. Dit is naar mijn idee, een soort copingsmechanisme. Want wanneer er niet eerst een idee zou zijn, wie bedenkt dan de ideeën? Dat ze spontaan opkomen, is voor mensen in een gemeenschap onwenselijk. Maar volgens mij zijn ideeën voor de hersenen, wat diarree is voor de darmen. Wanneer je je gedachten probeert te volgen, zal je merken, dat ze komen en gaan. Mensen hebben ideeën, maar geen idee waar die vandaan komen. En dat kunnen we ook niet weten, omdat waar de ideeën vandaan komen, geen taal is. (Of op z’n hoogst een niet-verbale taal, maar een bio-elektrochemische taal)

Wat mensen – let op, dat “men” in “mensen” ook van “meen” afstamt – hebben uitgevonden (of ontwikkeld, weer afhankelijk van je standpunt), of bedacht, is “projecteren”: het afbeelden van een idee op de omgeving. Vandaar, dat we dingen een “voorwerp” noemen, een “pro-jectie”. Uit het aangeleerde vermogen ons beeld in een iets te projecteren, we moeten leren om te zien, ontstaat de gewaarwording, dat een idee een eerste oorzaak heeft en dat ik dat ben. Vandaar dat het eerste hoofdstuk van mijn boek gaat over “begrijpen”. We dienen het voorwerp te kunnen begrijpen, moeten er een idee van krijgen, voor we het kunnen gebruiken. Hou me te goede, dit is niet verkeerd, maar het is ook niet “echt”. Vandaar dat we uiteindelijk komen bij het begrip “kunst“, wat, het woord zegt het al, “kunstmatig” is. Ik meen me te herinneren, dat dat idee bij Reve vandaan komt. Om dat door te vertalen naar “droom”, lijkt me wel erg hineininterpretieren.

De lezer of toeschouwer wordt herinnerd aan een afspraak, die hij trachtte te vergeten, en realiseert zich opnieuw dat de gerepresenteerde wereld niet ‘natuurlijk’ is, maar kunstmatig
Verrek, het is geen kunstenaar: Gerard Reve en het schrijverschap, Edwin Praat

Implicaties voor faciliteren
– Intake: het idee, wat de “eerste oorzaak” is van een situatie, vertelt ons hoe de opdrachtgever / groep de situatie gewaar wordt. Uit die kadering, volgen hun acties en daaruit het resultaat plus het vastlopen. Vraag, bijvoorbeeld bij een intake, door op de gehanteerde metafoor. “En waar leidt …. (oorzaak) toe?” “en wat volgt dan op ….(oorzaak)?” “en wat gebeurde we vlak voor (oorzaak)?”. Gebruik “Clean Language”, zuivere taal, waarin je zo min mogelijk van je eigen ideeën verwoordt.

– Ontwerp: geef gelegenheid aan de deelnemers om “het idee” van de bijeenkomst te formuleren. Waar hebben we het over, wanneer we over het onderwerp spreken? Doe altijd een Check in, naar de ideeën van de deelnemers.

– Uitvoering: beweeg van beleving (groen) via idee (geel) naar vertaling (blauw). Laat bij voorkeur deelnemers eerst zelf een idee opschrijven. Dat vergemakkelijkt het formuleren en onthouden van een idee. Het opschrijven is een vorm van beweging.

– afronding, evaluatie: eindig positief. Laat deelnemers bijvoorbeeld in één (of zes) woorden beschrijven wat ze hebben meegemaakt. Gebruik het woord “meemaken”.

Posted in Brein, H0 Begrijpen | Tagged , , , , , , | Comments Off on Waar ligt de oorzaak van het begin?