Register-Facilitator.nl

Het register van en voor facilitators in Nederland. Dit is een voorlopige pagina. Voor meer informatie, neem contact met mij op, janlelie@mindatwork.nl

U de facilitatorEnkele facilitators, organisaties en opleiders hebben besloten tot het oprichten van registere van facilitators! Doel is om met elkaar een open en voor iedereen inzichtelijk systeem te ontwikkelen van wat faciliteren voor opdrachtgevers en groepen kan betekenen. (Potentiële) opdrachtgevers kunnen zoeken naar passende begeleiders, bijvoorbeeld in hun regio, op hun gebied, bij het type meeting of op de gewenste interventie. Tevens willen we richting geven aan de professionele ontwikkeling van mensen die faciliteren in Nederland, door bijvoorbeeld de diverse methoden en technieken toe te lichten, trainingen en opleidingen te vermelden.

Iedereen die faciliteert
Onder faciliteren verstaan we het begeleiden van groepen naar door hen gewenste resultaten. Iedereen die voor een groep staat faciliteert. Faciliteren beperken we uitdrukkelijk niet tot professionele facilitators. Iedereen dient weleens te faciliteren. De meeste professionals, zoals consultants, project managers en trainers, faciliteren ook. Het Register wil ook deze facilitators helpen in het vinden van informatie, trainingen en het kunnen beoordelen van hun vaardigheden.

Professionele Facilitator
In sommigen gevallen is het gewenst of noodzakelijk om een professional facilitator in te huren. Het register ondersteunt elke keuze daarin. Het instrumentarium – gebruik van methoden en technieken – van facilitators is zeer breed. Het register ondersteunt ook in deze keuze. Onder professional facilitator verstaan we een begeleider van een groepsbijeenkomst die voldoende autonoom kan handelen. Onder autonoom verstaan we dat de begeleider:

  1. geen of beperkte hiërarchisch gezag heeft over (een deel van de) de deelnemers;
  2. geen of beperkt hiërarchische verhouding heeft tot de opdrachtgever;
  3. geen belang heeft bij enige specifiek resultaat;
  4. geen of beperkt eigen kennis en kunde inbrengt of overdraagt.

1. Verhouding tot de groep
Een professioneel facilitator heeft over het algemeen een incidentele of kortdurende relatie heeft met een specifieke groep en/of opdrachtgever. Dat kan door het betrekken van iemand van buiten de eigen afdeling, functie, divisie of bedrijf. Voor de verhouding met de deelnemers is het van belang dat de facilitator geen enkel persoonlijk belang heeft in de relatie met de groep en de opdrachtgever. De professioneel facilitator maakt beperkt gebruik van positie, macht of dwang, gebruikt in eerste instantie de kennis en ervaring van de betrokkenen. De facilitator kan zich niet laten voorstaan op zijn of haar positie, kennis, kunde of expertise op het betreffende vakgebied.

2. Verhouding tot de opdrachtgever
Het werk van een professional facilitator beperkt zich niet tot de groep en/of de bijeenkomst(en). Het aangaan van een contract met de opdrachtgever, het rapporteren over en het waarborgen van de de doorwerking behoren tot het taakgebied. Daarnaast kan in voorkomende gevallen de facilitator dominerende en beperkend structuren doorbreken. Een professioneel facilitator is in staat zijn of haar autonomie ten opzichte van de opdracht te handhaven. Hij of zij kan zaken op een adequate wijze bespreken, die in eerste instantie wensen en eisen van de opdrachtgever kunnen tegenspreken.

3. Resultaat telt
Hoewel een facilitator resultaat gericht is – en zich vaak ook richt op het uitwerken en doorwerken van de afspraken – heeft hij of zij geen belang bij enig specifiek resultaat. In veel gevallen zal de haalbaarheid voorop staan, ook omdat al te veel enthousiasme kan leiden tot teleurstellingen later.

4. Expertise: proces
Hoewel de facilitator vaak over inhoudelijke materiekennis en specifieke expertise beschikt, zal deze alleen ingezet worden om te toetsen en te onderzoeken. In veel gevallen heeft de professionele facilitator een instinct of gevoel voor welke kennis en kunde, aanwezig in de groep, toepasbaar is. De controle en de verantwoordelijkheid liggen uiteindelijk bij de groep en de opdrachtgever. In veel gevallen is een haalbaar resultaat te prefereren over een beste resultaat. Vaak ook is de weg naar dit laatste via een aantal tussenstappen. De facilitator vergroot het lerend vermogen van de groep of organisatie.

Inhoud versus proces
Onder inhoud verstaan we het onderwerp van het groepsproces, waar het over gaat. Dat kan zijn een nieuw plan, een onderzoek, inspraak bij een bepaalde ontwikkeling, beleidsvorming of implementatie, financiering, technische oplossingen, samenwerking in of op een bepaald gebied. Bij de inhoud is meestal sprake van een zekere mate van expertise. Met de inhoud is er ook sprake van een proces. Te denken valt dan aan de agenda, de volgorde en duur van hetgeen besproken wordt, een het omgaan met elkaar, interrupties of verstoringen et cetera. Bij een proces hebben we het vaak over het soort bijeenkomst: debat, discussie, overleg, conferentie, dialoog, systemisch werk, opstellingen. Eén en het zelfde onderwerp kan via verschillende processen tot resultaten leiden. Dat kunnen dezelfde resultaten zijn, onafhankelijk van het proces, maar de ene of de andere aanpak kan leiden tot grote verschillen in (doorloop)tijd, betrokkenheid en kosten. Het kunnen inschatten van een passende interventie hoort bij het proces van faciliteren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden, dat tijdens een inventarisatie een andere facilitator gewenst is. Ook hierin wil het register kunnen voorzien.

Synoniemen: procesbegeleiding, groepsmediation, groepscoaching, gastvoorzitter, dagvoorzitter, moderatie of modereren.

Aanleidingen
De ontwikkelingen van het faciliteren als zelfstandig vakgebied
De ontwikkelingen op het gebied van methoden en technieken
De technologische ontwikkeling
De proliferatie van certificaten
De onduidelijkheid in endorsements

Trainingen, opleidingen, insignes

Nieuwsbrief
Maandelijks een nieuwsbrief met feiten e beschouwingen

Vereisten
o Identificeren
o Diploma’s, opleidingen
o Ervaring
o Antecedenten
o Kennis
o Vaardigheden
o Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Inschrijven

Zoeken en vinden

Hulpbronnen

Documenten

Wie zijn wij?

Meer informatie

Gemaakt: 16 Dec, 2014 @ 22:59 Laatste update: 16 Jan, 2015 @ 17:00