Tag Archive for meaning

Grenzenloos faciliteren

cropped-hoofdstuk-1-verandereninwerkelijkheid-11.jpgDit is het thema van de facilitator conferentie 2015: “Grenzenloos Faciliteren“.

Samenvatting
Grenzen bepalen ons gedrag. Grenzen en relaties horen bij elkaar, als een echt-paar. We kunnen niet zonder en we kunnen niet met grenzen. En daaruit ontstaan de fenomenen van vechten/vluchten, veiligheid, schaarste en de vraag aan een facilitator, om ons daarvan te bevrijden. Jammer dat alleen een groep zichzelf kan bevrijden. Daar liggen de grenzen van faciliteren.

Vergrenzen
Tot hier en niet verder. Daar ligt de grens. Van jongs af aan leren we waar onze grenzen liggen. En daar binnen te blijven. Een paar jaar geleden had ik deze conversatie:
“Lelie, je gaat over grenzen”.
“Dat weet ik, maar hoe kan ik weten waar de grens ligt, zonder er overheen te gaan”.
“Je bent een professional, dat hoor je te weten”.

Grenzen, begrenzen, is een paradoxaal fenomeen. Met paradoxaal bedoel ik een schijnbare tegenstelling. Begrenzen – het maken van een binnen en buiten, die aansluiten en elkaar uitsluiten -, maken paradoxen mogelijk. Onderscheid in ruimte, voor, achter en naast. Onderscheid in tijd, voor en na. Alleen het hier-en-nu is onbegrensd, want altijd. In een sociale context bepaalt de groep de grenzen. Van gezin en familie, via stam en kerk tot organisatie en natie.

Onderscheid maken is een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor paradoxen. Spencer Brown toont in Laws of Form zelfs aan dat niet alleen logica, maar zelfs het hele universum op dit principe gebaseerd is. Leven is paradoxaal, zoals blijkt uit Paradoxical Life. En ook bij leven vormt de grens, het celmembraan, de cruciale stap. Leven in groepen is inherent paradoxaal, immers een groep begrenst en opent. Deze paradox hoort tot de klasse “Behoren“, samen met Identiteit, Inzet en Individualiteit. (Zie “Smith en Berg, Paradoxes of Group Life“).

In het faciliteren komen we talloze grenzen tegen. Te behalen resultaten vormen een grens. De opdrachtgever schrijft im- en expliciete grenzen voor. Daarnaast begrenzen de muren en de tijd plaats en handeling. Zelfs papier heeft grenzen. We trekken een grens rond een cluster.

We kunnen niet zonder grenzen. En tegelijkertijd vraagt een opdrachtgever van een facilitator om een “doorbraak”, een oplossing, het verlost worden van een grens. In het meest neutrale geval wordt het “een innovatie” genoemd. Hoe gaan we daarmee om? Dat geen we met elkaar onderzoeken. Hier alvast een voorschot.

Oproepen en erbij horen
Het praten over een groep roept grenzen op. Of wellicht is het andersom: maken groepen door hun bestaan geluid, praten en taal. Mensen en dieren herkennen elkaar aan hun geluiden. De grens bepaalt wie erbij horen en wie niet. Let op het gebruik van “horen“. Bij mensen staat de taal zo op de voorgrond, dat wat er gezegd wordt soms belangrijker is dan wat er gedaan wordt. Maar ja, “actions speak louder then words“.

Grenzen bepalen je identiteit. Elke groepsidentiteit bepaalt een persoonlijke identiteit en deze wordt ook een groepsidentiteit. Zo ben ik een man en hoor bij de groep “mannen”, die vervolgens bepaalt hoe ik me dien te gedragen als “man”. Grappig woord, in dit verband, “bepalen“: het gebruiken van palen om iets te begrenzen. Het woord geeft het dilemma al aan: is er ruimte tussen de palen? De paradox wordt compleet, wanneer we mannen ook laten bepalen wie wel en wie geen echte mannen zijn. Of moeten we dat aan vrouwen overlaten? Wie bepaalt, betaalt. Begrenzen heeft ook een prijs.

Groepen ontstaan spontaan, uit verschillen die zoeken naar overeenkomsten. De overeenkomsten vormen de grens, de criteria, de kenmerken. Een groep biedt veiligheid – ook wel solidariteit genoemd. Laat eens zien hoe dat gaat.

Veiligheid
Ik kan niet alles alleen. Daarbij voel ik me alleen en incompleet. Ik ga bij een groep, om met elkaar meer te doen, om me minder alleen te voelen en omdat ik iets kan brengen wat de groep niet heeft. Ik heb de groep nodig en de groep heeft mij nodig. Zo biedt een groep veiligheid, geborgenheid en mogelijkheden. Toch?

Een groep organiseert zich in eerste instantie niet op basis van verschillen, maar op overeenkomsten. Mannen bij mannen, vrouwen bij kinderen, familie bij familie, achtergrond bij achtergrond, organisaties op doelstelling. Dus ik moet meedoen aan een gezamenlijk doel – niet mijn doel. En ik moet me gedragen, zoals de anderen zich gedragen. Verder is een groep groter dan ik alleen, maar daardoor wil de groep eerst iets van mij, voordat ze zal voorzien in iets wat ik nodig heb. Dat begint bij een organisatie al met “de goede vooropleiding”.

Types
Wat een en ander zo ongrijpbaar maakt, is het verschil in wat wel genoemd wordt “logische types“. Om een klasse of verzameling elementen te beschrijven, hebben we andere concepten nodig dan de concepten die we gebruiken om de elementen te beschrijven. Kort gezegd: een groep mannen is geen man. We kunnen wel bepalen wat een man is. Op basis van allerlei eigenschappen die we dan kenmerken noemen. We noemen dat een typische man. Vervolgens kunnen we mensen met gelijke kenmerken samennemen tot een groep en deze “mannen” noemen. Die doen mannen dingen, zoals voetbal kijken, bier drinken … . Dat is een typische groep mannen. Maar de kenmerken van de groep zijn niet “mannelijk” en vaak ook niet dezelfde kenmerken als die van een typische man. Iedere keer weer lopen we in discussies tegen deze grens op: hier ligt de grens van ons begrip. We zeggen dan: “ik begrijp die mannen niet”. Ik kom straks nog even terug op de begrenzende werking van taal.

Heel lang werd gedacht dat gebruiken van “logische types” dit soort problemen zou oplossen. Maak onderscheid tussen wat een man is, iemand die zijn baard scheert, en wat een klasse van mannen is, degenen die hun baard scheren. We moeten die niet over één kam scheren, zogezegd. Maar strijk en zet liepen de redeneringen vast. Totdat Gödel bewees, dat er geen oplossing voor is. Iedere grens is onhoudbaar of open. In het eerste geval, moet de grens doorbroken worden. Maar dat kan alleen met nieuwe grenzen. In het tweede geval voldoet de grens niet en moeten er nieuwe grenzen komen. Dat houdt ook in, dat we niet zonder grenzen kunnen. En dat ook grenzen hun beperkingen hebben, zogezegd.

Over en onder de grens
Om bij een groep te horen, moeten we “een grens over”. We moeten iets van onze individualiteit opgeven, een stukje identiteit inleveren en er zal van ons gevraagd worden ons in te zetten voor de groep. Vandaar de noodzaak van een paspoort om over de grens te gaan. Kijk maar: het uitschrijven er van (vroeger een laissez-passé, een laat door), het gebruik om iemand ermee te identificeren (wat niet zo is, want je gezicht bepaalt wie je bent, niet je paspoort), de vraag of iemand meer dan één paspoort mag hebben (natuurlijk) en het intrekken ervan, wanneer je “over een grens gaat”. Illegalen is dan ook het verkeerde woord voor de groep. Het zijn mensen zonder papieren, die zonder papieren een grens overschreden hebben. Ergens moet een grens liggen.

Tegelijkertijd heeft een groep nu juist dat andere nodig, om zich te ontwikkelen, om verder te komen, ja zelfs, om over haar grenzen te gaan. Wanneer ik me aanpas en niet mijn eigen stem laat horen, krijgen we wel een eenheid. Tegelijkertijd beperkt het zowel mijn mogelijkheden – ik doe niet wat ik kan – als de mogelijkheden van groep om van alle beschikbare mogelijkheden gebruik te maken. Nou heb ik daar persoonlijk niet veel last van, maar ik merk wel hoe sterk de druk is om te conformeren. We zien het terug bij het verbreken van de relatie.

De relatie met de grens
Grenzen zijn noodzakelijk om een relatie te vormen. Of eigenlijk, ze roepen elkaar op. De relatie, de verbinding, bepaalt de grens en de grenzen bepalen de relatie. Ze horen bij elkaar, zoals liefde en een huwelijk. Wanneer we trouwen, stellen we elkaar een grens. De man is dan geen echte “man” meer, onder meer gesymboliseerd door de vrijgezellennacht. Deze grens schept spanning, want relaties zijn altijd open en meervoudig. “Een huwelijk maakt je niet blind”, zei eens een goede vriendin van me. Deze spanning kan je zien als een beperking. En deze spanning kan je ook ervaren als mogelijkheden.

Relatie, verbinding of overeenkomst, en grens, scheiding of verschil, zijn twee verschillende logische types. Hieruit ontstaat het hele fenomeen van groepen, hun grenzen en problemen. Wanneer we een grens overgaan, verbreken we dan ook de relatie? Verlaten we dan ook de groep? We hebben het dan over fight/flight, vluchten of vechten. Moeten we vechten voor onze relatie, of door scheiden, vluchten? En hoe zit dat dan met een “vechtscheiding”. Dit dilemma komt dus rechtstreeks voort uit het fenomeen van (be)grenzen. Hier komt de hele groepsdynamiek vandaan, die ons steeds nieuwe grenzen en steeds andere perspectieven biedt.

Het verlaten van een groep, versterkt paradoxaal genoeg de cohesie binnen een groep. Zo zullen zowel vrouwengroepen als mannengroepen meer cohesie ervaren uit een echtscheiding. En zelfs een huwelijk zal zich gesterkt voelen door een scheiding van een ander. Tegelijkertijd benadrukt een scheiding de band. “Ik ben meer bezig met mijn ex, dan met mijn huidige partner”.

De paradox wordt wellicht duidelijker vanuit het ontstaan van een onderbreking in de grens of de patronen. Een doorbraak of innovatie is nodig, wanneer er iets ontbreekt. Er “ontbreekt” iets of iemand. Ontbreken betekent letterlijk “beginnen (=ont) te breken”. Het is dus geen ontkenning in de letterlijk zin, geen “niet” of “on”, want dan noemen we het onbreekbaar. Een ontmoeting is dus ook het begin van een “meeting” en niet de ontkenning van moeten. Het is een ont(!)kenning in de figuurlijke zin. Meer een vorm van ontwaken, bekend worden van een “opening”. Hier is een interventie nodig, die heel veel groepen lastig vinden om uit zich zelf te doen. De groep of organisatie streeft nu eenmaal naar continuïteit.

Faciliteren begrenzen
Faciliteren betekent verbinding maken. (In het woord “gemakkelijk”, het Franse “facile“, staat ook het woord maken centraal). Een verbinding verbindt gescheiden entiteiten. Verbinden gaat over grenzen. Met groepsfaciliteren doen we interventies in groepen. De facilitator stelt een vraag of onderbreekt een spreker. Hij of zij begeleidt een discussie, gesprek of dialoog door “ertussen te komen”. Soms met het brutale “mag ik u even onderbreken?”. Hier spreekt de paradox. Aan de ene kant komen we ergens tussen, stellen facilitators een grens, terwijl we aan de andere kant verbinden we. Faciliteren is een dubbelzinnig beroep. Ik bedenk het nu pas.

Facilitators maken en maken gebruik van grenzen. We richten de ruimte in, bepalen de agenda en de volgorde. We stellen vragen en interveniëren, al dan niet actief. Daarbij, zorgen we ook voor verbindingen. Door in een kring te gaan zitten, te vertragen wanneer mensen dreigen af te haken. We vragen door, vatten samen. We geven opdracht om in kleinere groepen te werken – scheiden -, ook omdat dat makkelijker praat.

Facilitators gebruiken de grenzen, ze zoeken ze op. Met de opdrachtgever, de probleemeigenaar en de deelnemers zoeken we binnen de ruimte naar de zwakke plekken in de grens. Waar gaat het eigenlijk over? Wat mag er niet gezegd worden? Hoe ziet de olifant in de kamer eruit? Dit gebeurt vaak al voor de bijeenkomst en soms na afloop. En soms niet.

We wachten op de mogelijkheid om te interveniëren, over de grenzen heen te gaan, het onbespreekbare bespreekbaar te maken en zo een doorbraak te forceren. Want, zoals prof Homan ook aangeeft in het voorwoord van Faciliteren zonder Omwegen, een facilitator breekt patronen, intervenieert. Groepen lopen altijd tegen hun grenzen aan en zijn vrijwel niet instaat hun eigen systemen en werkwijzes zelf te doorbreken. Ze kunnen wachten op oorzaken van buitenaf, of van binnenuit zoeken naar een oplossing. En er is een derde mogelijkheid: het vragen van een facilitator.

Hier doet het fenomeen zich voor, dat een facilitator niet bij de te faciliteren groep hoort. Hij of zij is een buitenstaander, soms van binnen dezelfde organisatie, soms een externe professional. Daar vraagt de situatie om (zie de check list in Faciliteren zonder Omwegen). De facilitator loodst een groep door voor haar onbekende wateren naar een oplossing. Laura ten Ham noemt dat in haar beschouwingen in onze boeken, niet voor niets “het elixer”, dat is een ander woord voor “oplossing”. Die bevrijding, de doorbraak of – heel neutraal – innovatie is tegelijkertijd iets wat de groep zelf moet doen. Een groep dient zich zelf te bevrijden.

Tegenspraak
Grenzeloos faciliteren is dus een oxymoron, twee woorden die elkaar letterlijk tegenspreken. Dat vormt ook de essentie van faciliteren: omgaan met tegenspraak. Inspraak, uitspraak, samenspraak. De grenzen scheppen de dynamiek die we nodig hebben om ons te ontwikkelen. En gelukkig houdt het ook in, dat er nooit een einde zal komen aan faciliteren. Op die manier is het toch fijn “grenzeloos faciliteren”.

Niets bestaat zonder grenzen; alles heeft grenzen, komt tot een einde. Deze letters kan je alleen lezen, omdat ze grenzen hebben. Alle gedachten zijn eindig, punt. Iedere groep of organisatie kan alleen bestaan door het trekken van grenzen, alleen (!) staan we er niet bij stil. Zelfs de oneindige liefde kan alleen als eindig ervaren worden. Tenzij je op de grens blijft, maar dat is maar weinigen gegeven. Daar ga ik het een andere keer over hebben. U bent aan het eind van dit verhaal.

PS.
Heel vaak denkt mensen dat paradoxen een gevolg van denken of taal is, of dat het een vorm van onbegrip is. Dat er een uitleg of begrip mogelijk is, waardoor een paradox verdwijnt. Die zijn er, een soort uitleg of een model; met dien verstande, dat elke uitleg weer een nieuwe paradox oproept. Paradoxen roepen elkaar op. Varela wijst er op dat iedere paradox een “emergent” fenomeen inhoudt. “Leven” en ook “taal” lijkt mij daarvan de meest in het oog springende.

Taal maakt het mogelijk om over paradoxen te spreken, maar kan ze niet oplossen. Het lijkt mij dat taal ook zo’n manier van oplossen van een paradox is, de paradoxen van Expressie of “Speaking”, zoals Smith en Berg ze noemen. Taal ontstaat uit de paradoxale spanningen, ontspant even, lijkt een opening in de grens te bieden. Sommigen menen dat we ons moeten beroepen op de letterlijke betekenis van het woord. Maar een woord in een taal die we niet begrijpen? Dan blijkt ook taal haar grenzen te hebben, zoals Wittgenstein al inzag. Taal dient noodzakelijkerwijs de illusie van begrip te behouden.

Juist omdat paradoxen samenhangen met grenzen en we ons vrijwel altijd aan één kant van een grens bevinden, lijkt het alsof er maar één kant aan de zaak zit. Wetenschap tracht paradoxen uit te bannen, maar komt niet verder dan te doen alsof er geen paradoxen meer zijn. Er bestaan ook overzichtelijke niet-talige paradoxen, zoals een aantal van de plaatjes van Escher, muziek van bijvoorbeeld Bach of de smaak van ketchup.

( ) meaning or life?

FaciliterenOproepenMeaning resides at the very core, heart, centre, or cross of facilitation. We usually talk about facilitation of groups. In order for a group to move ahead, it has to discover its own meaning (“what are we doing here?” “who are we?” “where do we want or need to go? “,”what’s driving us” or “what is our vision”, … ). In my map of reality perceptions, meaning (ideas, dreams, future) is facilitated (liberated, if you want or “realized”) from feelings, emotions residing in a group. It is an emergent process, from green <--|--> yellow, social & mythic. It is lion (no article!, I’m using ( ) archetype) coming out of see, luctor at emergo. It is child from mother, fire from water.

No life as we know it
Meaning, I tend to conclude, is an autonomous emergent property of interacting. Meaning is not ( ) thing nor is nothing. Meaning “pops up”, as if she has a life of her own. Even more, I have to conclude, there IS NO fundamental DIFFERENCE BETWEEN LIFE AND MEANING. They’re two aspects of the same phenomenon. Life make meaning of meaning, meaning of life. It is paradox@work!

As George Spencer-Brown states: world has created itself in order to see itself (Laws of Form).

Meaning of living is living of meaning
Depending on your point of view (aspect): evolution has created life and meaning or (inclusive or) meaning has created life and evolution. Using different words here, is only because they signify different points of view, not different (intended) meanings. Life – or meaning – has created men AND vice versa.

IT’S ALIVE
This makes meaning for human beings and groups fascinating and threatening. (the correct word is “numinous“). Life is al about surviving, maintaining your self. Not on your own, you cannot. We have to co-operate. Having meaning is no difference. Men creates meaning, as we need meaning to survive. And a group can have a lot more meaning, that’s why we attribute more meaning to a group – it has a name, so it must exist – than to ourselves. There is meaning in numbers. The price we pay? Not having a meaning of our selves: not to become free, to become enslaved out of free will. A small price.

Fascinating
A. It fascinates us, as it is born out of ourselves, and is a part of us. As child is to mother. It even reflects our self, we “made it”. We can play with it, juggle, hide it, imply or find it. It is part of us and we incorporate it (hence “body language).

Even more so, language has created women (women is used in the archaic sense, the source of men), first men. The word “men”, hu”man”, “mean”, “min”d, com”mun”ity, com”mon” …. and com”mun”ication are different perspectives on the same “thing”: emerging meaning. It is a kind of auto-catalytic process. Meaning liberates, we can liberate our self. We can become free humans!

Threatening
A. It feels threatening as it is also autonomous: we have to respond to our own meaning. As creator of meaning, you are responsible (YOU are, not me: I’m responsible for these letters, nothing more – read the disclaimer. You, the reader interact with it and create meaning!).

Parent responsible for child. However, as any child, it wants to become independent, have a life of its own. It wants to become free, and then conquer, or even worse, kill us. It has to be controlled, or it will get a life of its own and destroy its maker.

Capturing meaning
Now, this is my way of thinking, because we have invented writing, we can “capture” meaning and use it for our own purposes. At last, we can control meaning! That’s why we lock up it up in books :-). We finally can define it (no you cannot, they’re just endless cycles of recycled words). That’s why we continuously seek to better define what we’re talking about: in order to control child-that-has-become-monster. The better the definition, the more control, the better we’re understood and the less ambiguity. But the only thing that doesn’t change is death. In order to preserve meaning, we have to kill it, kill ourselves.

In groups, this meaning thing becomes gargantuan: as a group is so much larger than an individual, its meaning must be more powerful, overwhelming. Meaning no longer serves us, we are becoming controlled by it. Meaning has become mean, to us? Groups impose their perspective, their rules and principles on the individual. Because then, and only then, you’ll be save(d).

The end
How will this end? Never. Every-time meaning tries to annihilate itself, meaning is recreated, revived, reborn. There will always emerge lions out of see. Leaders who liberate. The only thing we still have to learn, is to carry our own sufferings, our own burden, anxieties and not attribute them to others.

In terms of the map: this is the Renaissance movement. Facilitating renaissances. Love liberates.

Note: ( ) is used to signal there is no article, like “the” or “a”.

— Disclaimer.
The meaning of the words in this text have no meaning other than the meaning you’re reading. Words about words are about words. Any other meaning, intended or not by the author, is part of this disclaimer.

Meervoudig faciliteren

hoofdstuk 4 wijzen-11Hallo rationaliteit! We leven in een rationele, bewuste werkelijkheid. Dat is de buitenkant van onze onbekende, on­der­bewuste en irrationele wereld. Ratio en bewustzijn zijn echter inherent aspecten van irrationaliteit en onder- of onbewuste fenomeen. Ze gedragen zich als het ware als onze huid of het aardoppervlak: ze dekken af, beschermen. Mensen, zekere westerse mensen, zijn uiterst bekwaam in het toepassen van ratio en bewustzijn, maar daarmee zijn die andere fenomenen niet weg; ze worden steeds problematischer.

Het lijkt soms of wel harder en harder proberen “dat andere” te onderdrukken. Alles moet tegen­woordig “wetenschappelijk onderbouwd” zijn, maar wetenschap dekt de irrationaliteit af. Ze kan er niet voor in de plaats komen, hoe zeer we dat ook proberen. Alle besluiten dienen we bewust en welover­wo­gen te nemen. Maar het onbewuste is de moeder van de bewuste reden. Spontaniteit is de kern van creativiteit, noodzakelijk voor de zo gewenste innovatie. Uiteindelijk leidt het gebruik van ratio en bewustzijn tot paradoxale situaties: door kosten te beheersen, wordt alles duurder; een “markt” moet door een autoriteit beheerd worden, waarbij we mopperen dat mensen geen rationele afwegingen maken. Kwaliteit moet meetbaar zijn, maar het woord kwaliteit is gemunt om de onmeetbare aspecten te beschrijven. Meer en meer trachten we het deksel van de rationaliteit op de pot van het irrationele te houden. Zo ook bij faciliteren.

Tot nu toe ligt de nadruk bij faciliteren op het ontwikkelen van methoden en technieken, het af­stemmen van werkwijzes, het ontwikkelen van protocollen. “Het brein” wordt tegenwoordig als “de oorzaak” van alle handelen gezien, daar zit de controle. Maar hoe meer we meten, hoe meer we weten, hoe onbegrijpelijker het wordt. We kunnen niet zonder ons brein, dat is zeker. En omdat we niet hoeven te weten hoe het werkt, gaan we ervan uit, dat dat ook geldt voor andere irrationele en onbewuste processen.

Het gebruik van ratio en bewustzijn bij faciliteren is niet verkeerd. Ze is te eenvoudig. Deze wijze van faciliteren noemen we “eenvoudig faciliteren”. De opkomst van systemisch werken – opstellingen – zien we als een eerste stap naar meervoudig faciliteren.

Groepen representeren onbewuste en irrationele aspecten. Wat we ervan zien of ervaren, is gedrag, het topje van de ijsberg. In veel gevallen trachten we tegenwoordig te onderzoeken wat “eronder” speelt. Door testen op het gebied van psychologische typen, teamrollen, leerstijlen, management drives, werkelijkheidsopvattingen enzovoorts, krijgen we zicht, maar geen grip op deze onder­lig­gende processen. Keer op keer blijken ze als verklaring onvoldoende omdat we (toch) niet staat blijken adequaat te kunnen bijsturen, controleren, beheersen.

Onder meervoudig faciliteren verstaan we een aanpak die beroep doet op irrationaliteit, onbe­wuste, spontaniteit, onze intuïtie en gevoel. Dit is de meervoudige, poli-interpretabele, rijkgescha­keerde wereld. Hier lossen we geen problemen op, maar brengen we verlichting, inzicht, berusting, acceptatie, en bovenal kwaliteit.

Als een bijproduct van beheersing, controle, rationaliteit en bewuste gedrag, ontwikkelden we taboes op het gebruik van andere methoden en technieken. Met wetenschappelijke argumenten worden de irrationele en inherent onwetenschappelijke zaken gediskwalificeerd. Het is niet aantoonbaar, niet herhaalbaar, contextueel, niet meetbaar. Het is geloof – en dat hoort bij de kerk – of bijgeloof – en daar wil zelfs de kerk niet aan. Het lijkt tovenarij, magie, hekserij, gebruik maken van de goedgelovigheid van gemakkelijk te bedriegen mensen. En dat is ook tegenwoordig vaak, ook omdat het de rationele en bewuste methodes (onbewust) goed uitkomt. In het uiterste geval ,noemen we het een “placebo-effect”. Dit maakt het moeilijk of onmogelijk om irrationele situaties te verlichten, op te lossen, ermee te werken.

Met “Meervoudig Faciliteren” presenteren we een aanvullende, complementaire benadering. Nogmaals, de rationele en bewuste aanpak zijn niet verkeerd, ze zijn alleen te eenvoudig. Na drie of vier eeuwen, is hun werking, groot in een irrationele wereld, niet alleen afgenomen, maar contraproductief. Wat we gaan ontwikkelen zijn complementaire, aanvullende methoden, die – uit de aard der zaak – de irrationele en onbewuste laten werken.

Meer weten? Neem dan contact met me op.

In de Kaart van de Werkelijkheidsopvattingen, representeert het blauw en gele gebied de bewust, bovenkant en rood met groen vormen de onbewuste onderkant. De linkerkant, blauw en rood, staan voor de rationele kant. Daartegenaan leunt het irrationele gevoel (groen) en de onvoorspelbare intuïtie (geel). Er zijn dus twee wijzen van veranderen, die verbindingen maken met deze twee “tegenstellingen”: “Beïnvloeden” (bekeren en overtuigen) en “Uitvinden” (induceren en ondernemen).

Principles of emergence

Continuing the discussion on the Linked-In group, I have to add:

cropped-mannen1.jpgBoth facilitating and learning are “emergent processes” or “autonomous phenomena” or “experiences”. They kind of emerge from distinctions made, created as principles, by our mind. It is not that they are not true: they are no things, nor a thing, only our mind makes them into these to get “a grip”. You experience them in the process of working, dealing with the day to day reality. Just as you cannot not communicate, we cannot not facilitate and learn. That explains what each and every model (Kolb, 4mat, Bloom, MBTI, Herrmann, DeBono, …) shows: this universe is about learning and facilitating and learning facilitating and facilitating learning.

In order to talk about these things, we have to “call” them, give them a “name” and “refer” to them. But the words spoken about the process are a process, the process spoken about, processing, but not processing itself. As The White Knight explains:

220px-Knight2

The song’s name is called Haddocks’ Eyes
The song’s name is The Aged Aged Man
The song is called Ways and Means
The song is A-sitting on a Gate

None of this, however, is singing a song.

Then our brain reverse engineers (note that this is the same word as referring) reality, by using principles, projecting them on reality and thereby “invent reality“. But – as in the chapter in Alice is called: “it is my own invention“: they’re inventions, made up.

As they work – they do – we assume these principles are true, real attributes of reality. To U they are, I’ve invented my own. We invent the from “archetypes”. And to quote Groucho Marx: “These are my principles. If you don’t like them…. Well, I’ve got others.”

What is leadership?

Six leadership typesThis is my contribution to a dialogue on Systems Thinking on leadership: What is leadership?

Leadership – as a word – consists of “lea” and “ship“. The root of “lea” is in the Sanskrit “yui”, We find it also in “re-la-tionship”, “intel-li-gence”, “rea-li-ty”, “re-li-gion”, “li-aison”, and “faci-li-tation”. It meaning is related (!) to “connecting”. “ship” basically means “to create”, “to make”, “to come into being”. So Leadership implies “to create (or to maintain) connections”. In my opinion, leadership is an emergent phenomena connected with processes of grouping.

6.54 My propositions are elucidatory in this way: he who understands me finally recognizes them as senseless, when he has climbed out through them, on them, over them. (He must so to speak throw away the ladder, after he has climbed up on it.)

He must transcend these propositions, and then he will see the world aright.- Ludwig Wittgenstein: Tractatus

A group (any group) both creates and is created by leadership, as, in my opinion, leadership connects a group with its environment, a.k.a. other groups. It consists of a double interact, of which we usually perceive only one of the interactions (“leading” or “following”).
This is a contribution to Systems Thinking dialogue on leadership. What is leadership?

There exists no “game” without a leader. As there exist (at least) six different “games”, there are also six different types of leaderships. Not only are they all connected to each other, they also creates each other.

As these double interact also creates meaning (in my opinion meaning is an emergent attribute of interactions, or, to put it differently, relationships shape meaning), leadership associates with (the) meaning of group (a group is also defined by the properties of its leadership and vice versa), or its very existence. This, in its turn, creates a double bind which makes it impossible to experiences leadership without adhering to the definition leader imposes. This also disables us from disconnecting Systems Thinking (ST) with leadership.

Systems Thinking, as a way of interacting with the environment is also a kind of leadership. Working along the lines of Will McWhinney in “Creating Paths of Change”, I discuss in my book (in Dutch, sorry), where ST fits and where it doesn’t. This is a kind of meta-leadership: the ability to perceive the type of leadership required in a situation and bringing it forward. This is what i call “facilitative leadership”.

As a fact, it is also the word “ladder”: something enabling you to climb up. Usually “leader” is seen at the top of the ladder. I think that a leader should become a ladder: enabling others to climb. Then, as Wittgenstein put it, you’ll be able to discard the ladder.

Dealing with information bias

It is a bit like the joke from Weick on the three base ball referees discussing how the call a ball, in or out. The first one says: “ I calls them as I sees them”. The second one says: “ I calls them as they are”. The third one says: “They ain’t nothing until I call them”. We call the balls.

The question by Judith was: how do we deal with this problem of “Information Bias”; our apparent need of more and more information on available choices, our desire to rule out risks, to know. In answering this question, I concluded that we cannot solve this problem on the level of the content of information. We can only resolve it in the process of relating to each other, aptly called “relationships”. In facilitating decision making we have to deal with relations first and content second.

Information bias can not be overcome, as it seems to be inherent in the way I, you, we, this world work, the way we deal with data. I’ve called it a metaparadox, for lack of a better word, as it appears to be a paradox about a. paradox. (For readers of Smith and Berg’s “Paradoxes of Group Life”: it is in the interplay of the part-part and whole-whole paradoxes. You may have noticed the use of the word “dealing”)

Meaning – in my opinion, after a lot of reading and studying – is an emergent attribute (Dutch: “eigenschap”) of interacting. Meaning is a process and not a thing or an entity. You might call it a by-product. “Au fond” it is unintentional. Any meaning also always refers to the reader/writer. And I mean that literally: meaning is “written” or “read” into reality, real objects and processes BY ITSELF. Meaning both refers to itself and to something else, but not at the same time. This is the fundamental, first paradox. Meaning as an emergent attribute of interacting, like when two stones are being rubbed together – by a landslide, ice, water, or wind. There will be marks on both of them, depending on their shape, the length of the interaction, their hardness, the conditions. This we can call data or information. It contains meaning, it is there to be discovered, read.

The noticing, the reading of information is also a kind of interacting. When the marks on the stones are “read”, there are again interacting process. Our brains do not contain the rubbed stones, nor have we stored pictures on a kind of hard drive. We, with our brains, do not compare, we interpret. We’ve learned, with our eyes and brains, to read the marks.

The reading itself is an interacting with the stones and with “our selves”. This is the second paradox, the metaparadox which both refers to the first and to itself. So these processes also generate meaning. We read meaning into a situation and have the meaning of meaning. We use our brain for a lot of the work here. Our brain contains meta-information. Our brain doesn’t contain information (on stones, on marks, on signs), but informs about the informing processes. We have access only to the last or highest of the informing processes: a kind of conscious awareness of what we call the meaning. (This is by the way the reason we use the very word “ informing”: information is continuously being formed).

The intentionality of information comes from reading it, our processing. We are intentional being, we need to have intentions, so we “read” reality and find intentions. These are not in the data, perhaps even not in the information, but in the informing. So information and meaning are made. They are “facts”. The very information we use – in fact, we are our information – is biased. As we are biased to survive. To this we can add the uncertainty of the processes of becoming meaning, because I, you, we have no access to the processes which generated the meaning and I have no access to your meaning or information and vice versa. We have to trust ourselves in this and – this is Murphy’s law – when we can be wrong, there will be a time when we will be wrong.

My suggestion to deal with this as facilitators is to . . . facilitate. It is not in the content, the meaning, the security of the information, it is in the process, the relationships. What people really want (# really, really want #) is to know whether they can trust the other, if they can depend on one another. They need to know if, when they are vulnerable, open of have made a mistake, a miscalculation, they will not be taken advantage of, or punished. And at the same time are reluctant to ask this, because this makes you vulnerable. Basically, they don’t need the bias to go away, they want to know how to handle, live or deal with it. So we, as facilitators, have to be congruent in our behaviour. We have to be open, patient, remain confused when needed. We have to be able to accept bias as a given, not check our conclusions, but check our assumptions. After all, we’re only common people. We resolve the issues.

PM: “information” is an example of reification: making a thing out of a process, like reification. We do this a lot, as in “communication”. It seemed handy at the time, but it hides the fact that these are processes and no entities. There is no See Reïficeren on pages 30, 100, 242